پایگاه اطلاعاتی زنان کارآفرین در حوزه صادرات

SheExports.tpo.ir

 

در جهان رقابتی امروز٬ کارآفرینی یکی از عوامل موثر در پيشرفت کشورهای در حال توسعه می باشد و نقش زنان کارآفرین در چنين محيط رقابتی بسيار چشمگير استفراهم نمودن بستر لازم بمنظور افزایش انگیزه و علاقمندی زنان به سمت کارآفرینی با استفاده از اجرای برنامه های حمایتی دولت ها، نقش بسیار اساسی در افزایش تعداد بانوان کارآفرین کشورها ایفا می نماید. یکی از فعالیت های مهم سازمان توسعه تجارت ایران ، اجرای برنامه توسعه ی بانوان کارآفرین فعال در حوزه صادرات در سراسر کشور می باشد. این برنامه با هدف ایجاد صادرکنندگان جدید (رقابتی و پایدار) با تاکید بر توسعه ارزش های ذاتی زنان کارآفرین ازجمله خلاقیت، نگرش، دانش و مهارت و شایستگی ها پیش بینی و برنامه ریزی شده است. ایجاد فضای هم فکری و همکاری میان زنان علاقه مند صادرکننده و کارآفرین با هدف افزایش اشتغال بانوان در راستای توسعه صادرات ازجمله اهداف اجرای این برنامه می باشد. همچنین رویکرد کسب مهارت ها و دانش لازم بانوان صادرکننده جهت حضور و نفوذ بيشتر در بازارهاي هدف صادراتی در طی اجرای این برنامه پیش بینی گردیده است که می تواند تجربه متمایزی در توسعه محصولات صادراتي ایران محسوب گردد. مشارکت در این برنامه عمدتاً مبتنی بر اساس شناسایی و دعوت سازمان توسعه تجارت ایران از بانوان کارآفرین صادرکننده و بنگاه های صادراتی منتخب می باشد. علاوه بر آن، سازمان توسعه تجارت ایران،  بانوان کارآفرین فعال و بنگاه های صادراتی را که پتانسیل بالایی در حوزه هایی نظیر برپایی رویدادهای تجاری و راهنمایی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) دارند را نیز به فهرست منتخبین اضافه می نماید. در این فرآیند منتخبین بر اساس مدل سنجش آمادگی و توانمندی صادرکنندگان، مورد بررسی و ارزیابی سازمان توسعه تجارت ایران قرار می گیرند.

 پایگاه الکترونیکی زنان کارآفرین در حوزه صادرات در راستای معرفی ظرفیت ها و توانمند های بانوان صادرکننده فعال در حوزه صادرات با هدف توسعه ارتباط و تعامل آنان با یکدیگر طراحی و راه اندازی گردیده استدر این سامانه، زنان کارآفرینان نسبت به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات متنوعی در حوزه صادرات، بازاریابی و تجارت بین الملل در یک بستر الکترونیکی اقدام می نمایند